လိုသလိုသံုး
ေတးဆို- သာဒီးလူ

LYRICS

..ငါ လူယံုလိုထင္မိ..
ျဖဴစင္မယ္ထင္ျပီး
ရွိေနသမၽွ
အကုန္ပုံျပီးခ်စ္ခဲ့တယ္
ေပ်ာ္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္သူ
ျကင္နာေယာင္ေဆာင္သူ
ငါ့ကိုျကိဳက္သလို
နင္ဆံုးျဖတ္ပါတယ္
အိုပ်က္စီးလြယ္သည္
ယိုယြင္းလြယ္သည္
ဒဏ္ရာဗရပြနဲ့ထားပစ္ခဲ့သည္
ဘယ္ေတာ့မ်ားမွမေျပာင္းလဲ
အရင္အတိုင္းပါပဲ
ဒါေပမယ့္နင္ယူသြားတာ
ငါ့အခ်စ္ေတြကုန္ျပီေလ
အနားနားဘယ္သူ့မွမရွိေတာ့တဲ့အခါ
သတိရလိုက္ပါ
လိုသလိုသံုးလို့ရတယ္ငါ့အခ်စ္က
အနားနားဘယ္သူ့မွမရွိေတာ့တဲ့အခါ
သတိရလိုက္ပါ
လိုသလိုသံုးလို့ရတယ္ငါ့အခ်စ္က
ငါလူပံုအလယ္အရွက္တကြဲ
ေပ်ာ္မယ္ဆိုလမ္းခြဲ
ရေလသမၽွအခြင့္အေရးအကုန္
နင္အသံုးခ်တယ္
ေပ်ာ္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ျပီး
ျကင္နာေယာင္ေဆာင္ျပီး
ငါ့ကိုျကိဳက္သလိုလိမ္ညာပါတယ္
အိုပ်က္စီးလြယ္သည္
ယိုယြင္းလြယ္သည္
ဒဏ္ရာဗရပြနဲ့
ထားပစ္ခဲ့သည္
ဘယ္ေတာ့မ်ားမွမေျပာင္းလဲ
အရင္အတိုင္းပါပဲ
ဒါေပမယ့္နင္ယူသြားတာ
ငါ့အခ်စ္ေတြကုန္ျပီ
အနားနားဘယ္သူ့မွမရွိေတာ့တဲ့အခါ
သတိရလိုက္ပါ
လိုသလိုသံုးလို့ရတယ္ငါ့အခ်စ္က
အနားနားဘယ္သူ့မွမရွိေတာ့တဲ့အခါ
နင္သတိရလိုက္ပါ
လိုသလိုသံုးလို့ရတယ္ငါ့အခ်စ္က…

solo…

အနားနားဘယ္သူ့မွမရွိေတာ့တဲ့အခါ
သတိရလိုက္ပါ
လိုသလိုသံုးလို့ရတယ္ငါ့…
အနားနားဘယ္သူ့မွမရွိေတာ့တဲ့အခါ
သတိရလိုက္ပါ
လိုသလိုသံုးလို့ရတယ္ငါ့အခ်စ္က
အနားနားဘယ္သူ့မွမရွိေတာ့တဲ့အခါ
သတိရလိုက္ပါ
လိုသလိုသံုးလို့ရတယ္ငါ့အခ်စ္က
အနားနားဘယ္သူ့မွမရွိေတာ့တဲ့အခါ
နင္သတိရလိုက္ပါ
လိုသလိုသံုးလို့ရတယ္ငါ့အခ်စ္က…..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here