ရွမ္းရိုးမကအိုးစည္သံ
ေတးဆို- နန္းေကဇက္

LYRICS

ရွမ္းရိုးမ ကအိုးစည္သံ
ေဘေဘထံုးလို႔ညံ
ကၾကိဳးကဟန္ ကိႏၷရာအမွန္
တိုးနရားဘယ္ညာယိုင္
ဓေလ့ထံုးစံ ပင္မူသ႑န္
ဘဝင္ႏွလံုး ရြင္ျပံဳး ေပ်ာ္မဆံုးၾကတာအမွန္

ရွမ္းရိုးမကအိုးစည္သံ
ေဘေဘထံုးလို႔ညံ
ကၾကိဳးကဟန္ ကိႏၷရာအမွန္
တိုးနရားဘယ္ညာယိုင္
ဓေလ့ထံုးစံ ပင္မူသ႑န္
ဘဝင္ႏွလံုး ရြင္ျပံဳး ေပ်ာ္မဆံုးၾကတာအမွန္

 

ေဘထံုညံ အိုးစည္သံ
ရွမ္းမေလးမ်ားကေနဟန္
အိုးစည္သံ ေဘထံုညံ
ဓားဒုတ္သိုင္းနဲ႔ေရႊေရာင္အလံ
လြယ္ပလိုင္းေတြ ကိုယ္စီမက်န္
ေတာင္တန္းေပၚက တို႔ရွမ္းပြဲေတာ္သ႑န္

[Instrument]

မိႈင္းျပျပနဲ႔ေတာေတာင္ယံ
ေရတံခြန္စီးက်သံ
ေကာက္ညႇင္းရွမ္းဆန္လိေမၼာ္ျခံ
ဘိုးဘြားေျမယာအမွန္
အလွမ်ိဳးေတြစံုေအာင္ဖန္
ေတာင္တန္းေပၚက တို႔ရွမ္းပြဲေတာ္သ႑န္

[ရွမ္းလိုုဆိုုသည္။]
Pur Pur Tueng, Yorn Hua Lwai
Sing Kaung Tai Hao Lung
Ka Lai Ka York, Noke Kin Ka-Lar
Toe Na-Yar Lep Saung Tha
Kin Tone Gow, Jain Mur Onn
Long Tai Mone Sur, Mark Mee Pwai Aung Ma

ေဘထံုညံ အိုးစည္သံ
ရွမ္းမေလးမ်ားကေနဟန္
အိုးစည္သံ ေဘထံုညံ
ဓားဒုတ္သိုင္းနဲ႔ေရႊေရာင္အလံ
လြယ္ပလိုင္းေတြကိုယ္စီမက်န္
ေတာင္တန္းေပၚက တို႔ရွမ္းပြဲေတာ္သ႑န္

ဓေလ့ထံုးစံပင္မူသ႑န္
ဘဝင္ႏွလံုး ရြင္ျပံဳး ေပ်ာ္မဆံုးၾကတာအမွန္
အလွမ်ိဳးေတြ စံုေအာင္ဖန္
ေတာင္တန္းေပၚကတို႔ရွမ္းပြဲေတာ္သ႑န္
လြယ္ပလိုင္းေတြကိုယ္စီမက်န္
ေတာင္တန္းေပၚက တို႔ရွမ္းပြဲေတာ္သ႑န္
ဓေလ့ထံုးစံပင္မူသ႑န္
ဘဝင္ႏွလံုး ရြင္ျပံဳး ေပ်ာ္မဆံုးၾကတာအမွန္…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here